תנאי השימוש באתר

אנא קרא את התנאים וההגבלות לפני גישה לאתר האינטרנט שלנו

קבוצת סמבאדי בע”מ (“אנו” או “סמבאדי”) הינה המפעילה של אתר האינטרנט בכתובת Somebuddytherapy.co.il (“האתר”) במסגרתו ניתן להתאים למשתמשים תוכן והצעות לקבלת שירותים ממשתמשים רשומים באמצעות דפים אישיים שייבנו על ידי המשתמשים הרשומים ופלטפורמת התאמה  (“משתמשים רשומים”).

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (“תנאי השימוש”). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר (“המשתמש”). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.. הגישה שלך לאתר או השימוש בו מציינים את הסכמתך לתנאי שימוש אלה.

שימוש מקובל – אתר זה נועד לספק למשתמשים מידע כללי. אנו לא ממליצים או תומכים באנשי מקצוע המנהלים עמודים האישיים, נהלים שנקבעו על ידי אנשי המקצוע, דעות המוצגות בעמודים האישיים או בציטוט מתוך העמודים האישיים או מידע אחר שיוזכר באתר ולא נוצר על ידי סמבאדי. ההסתמכות על כל מידע שמסופק על ידינו, עובדינו, אחרים המופיעים באתר או מבקרים אחרים באתר, הינם באחריותך הבלעדית. השימוש שלך באתר הוא זכות.

אם הינך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

כללי התנהגות – סמבאדי בלבד תקבע על פי שיקול דעתה המלא  מהם יהיו כללי ההתנהגות של האתר. משתמשים המפרים כללים אלה עשויים להיחסם מגישה ומהשימוש באתר על פי שיקול דעת סמבאדי. אנו רשאים בכל עת לנקוט פעולה כלשהי בנוגע לחומרי משתמש שאנו סבורים כי על פי שיקול דעתנו הבלעדי להיות נחוצים או מתאימים.

כללי פרסום

חומרים שתפרסם לאתר אינם רשאים לכלול: (1) כתובות אתרים או קישורים לאתרי אינטרנט המתחרים באתר; (2) חומר המוגן בזכויות יוצרים (אלא אם כן אתה בעל זכויות היוצרים או בעל הרשאת הבעלים לפרסם את החומר המוגן בזכויות יוצרים); (3) סודות מסחריים (אלא אם ברשותך או ברשותו של הבעלים לפרסם אותם); (4) חומר המפר או מטעה זכויות קניין רוחני אחרות, או מפר את זכויות הפרטיות או הפרסום של אחרים; (5) כל דבר שהוא בעל אופי מיני מפורש, מגונה, דיבה, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע או שונא; או מהווה תעמולה אסורה; )6 (כל דבר מביך או פוגע באדם, בקבוצה או בגוף אחר.

אינך רשאי להשתמש בחומרים שלך כדי: (1) להתחזות לאדם אחר, חי או מת  ו/או (2) לפרסם מידע כוזב, לא מדויק או מטעה; (3) מכתבי שרשרת או פירמידות; ו/או (5) לפרסם הודעה מסחרית ו/או   לפרסם אמצעי פרסום או שיווק אחר.

פרסומים המעודדים את המשתמשים שלנו “לשלוח פרטים נוספים” אינם מותרים. פרסומים מכל צד שלישי שגובה עמלה אינם מותרים.

אין אנו מחויבים לפקח על החומרים המתפרסמים באתר על ידי המשתמשים, אך אנו יכולים לפקח על חומרים באופן אקראי. כל חומר שאנו מוצאים על פי שיקול דעתנו שהפר תנאי שימוש אלה עשוי להיות מוסר ללא צורך בהתראה. אם נודע לנו על ידי משתמש שחומרי משתמש כלשהם באתר מפרים כללים אלה, אנו עשויים לחקור ולקבוע אם אנו מסכימים עם טענה כזו, ובמקרה זה אנו עשויים להסיר או לבקש הסרה של חומרי משתמש לצד כל פעולה אחרת שאנו עשויים לבצע על פי כל דין. למען הסר ספק אנו לא אחראים על חומרי הפרסום של המשתמשים הרשומים, ולא נהיה אחראים לכל משתמש בגין אי-נקיטת פעולות כאלה או אחרות.

כללי התנהגות ואבטחה:

תנאי שימוש בשירותים

המשתמש הרשום מתחייב בזאת כי לא יעשה שימוש בשירותים המוזמנים אותם קיבל מסמבאדי עבור בית עסק אחר שאינו בית עסקו המפורט בכותרת הסכם זה .

לפיכך, אם יועברו אליך פניות מאת פונים שהגיעו באמצעות שירותי סמבאדי והפונה יימצא לא מתאים מכל סיבה שהיא למשתמש הרשום, אזי הינך מתחייב להודיע על כך לסמבאדי ולא לעביר את פרטיו כולם או חלקם לידי משתמש רשום אחר או כל איש מקצוע אחר, אפילו אם הינך סבור כי מתאים למתן השירות.    

המשתמש הרשום מצהיר ומתחייב לא לבצע כלפי סמבאדי ו/או אתר סמבאדי ולא לאפשר לאחרים לבצע, פעולות מסוג הנדסה חוזרת, פיענוח ו/או פירוק ו/או פריצה ו/או חדירה לא מורשית לאזורי ניהול או למסדי נתונים, פגיעה והפרעה לתוכנות ולחומרה, וכיוצא באלו.

המשתמש הרשום מצהיר ומתחייב כי בשימושו בשירותים המוזמנים לא יעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, במישרין ו/או בעקיפין, כמפורט להלן:

שיש בהם כדי להוות עוולה ו/או עבירה לכאורה, לפי שיקול דעת סמבאדי, על פי דין.

שיש בהם כדי לפגוע בזכויות ו/או אינטרסים מוגנים כלשהם של סמבאדי ו/או לקוח אחר ו/או צד שלישי, לרבות, אך לא רק, זכויות קנייניות, זכויות חוזיות, זכויות מעין קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סודות מסחר, סימני מסחר (לרבות שמות מתחם), פטנטים, חובות אמון, פרטיות, כבוד, שם טוב, ביטחון הציבור, ביטחון המדינה, רגשות הציבור.

באופן שאינו מוסרי ו/או באופן גזעני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מיני (לרבות בערום חלקי או מלא של המשתמש הרשום ו/או המשתמשים). סמבאדי שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השירותים המוזמנים על ידי  המשתמש הרשום, ובכלל זה להסיר כל תוכן ו/או מידע ו/או חומר אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של סמבאדי אינו ראוי, וזאת ללא צורך בחובת הנמקה או הודעה מוקדמת למשתמש הרשום.

שיש בהם כדי לפגוע בפעילות התקינה של השירותים המוזמנים ו/או שירותים אחרים אותם מספקת סמבאדי, לרבות פגיעה ו/או התערבות בקוד המקור של תוכנות השרת או חומרות השרת, ו/או לפגוע בתכני אתר סמבאדי ו/או למנוע גישה לאתר סמבאדי ו/או להפיץ וירוסים ו/או רוגלות ו/או לסרוק את השרת ו/או לבצע פעולות של חציבת מידע (data mining) מהשרת וממסדי הנתונים שלו ו/או שימוש או העלאת תוכנות זוללות משאבים באופן היוצר ניצול מונופוליסטי של השרת וכיוצא באלו.

שיש בהם כדי להציג, לקדם, להפעיל, להכיל, לקשר, לעודד ו/או כל קשר ישיר או עקיף לפעילויות אסורות על פי דיני מדינת ישראל – אך לא רק, ובכלל זה: הימורים, פורנוגרפיית ילדים, זנות, טרור, תמיכה בטרור, בגידה, כתות, סחר באיברים, סחר בנשים, משחקי פירמידה (ודומיהם), עבודה לא חוקית, תכנים מטעים, תוכנות מחשב מזיקות כגון: וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, ואנדלים וכדומה, התחזות לאחר, סיסמאות והרשאות גישה לאתרים, הפרת קניין רוחני.

שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם ובפרט חשיפת מידע ותכנים על קטינים ללא הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופסייהם על פי דין.

שיש בהם כדי לגרום לעומס על משאבי השרת (לרבות זיכרון, מעבד), פגיעה באבטחת השרת, פגיעה בשירותי האינטרנט, כל זאת לפי שיקול דעת סמבאדי

שיש בהם כדי לפגוע בפעילותם התקינה של שירותים אחרים (שמספקת סמבאדי ואחרים) ו/או אתרי אינטרנט אחרים ו/או לפגוע בפעילותה התקינה של תעבורת המידע באינטרנט ו/או לפגוע בפעילותם התקינה של מחשבי המשתמשים האחרים ו/או כל מחשב וציוד דיגיטלי נלווה אחר של כל אדם.

הפרה של כללים אלה עלולה לגרום לאחריות אזרחית או פלילית. אנו נחקור התרחשויות שעשויות להיות כרוכות בהפרות כאלה ועשויות להיות כרוכות בשיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהעמדה לדין של משתמשים המעורבים בהפרות כאלה.

כללי הרשמה.

כדי לפרסם חומר מסוים באתר באמצעות הקמת עמוד אישי, המהווה פרופיל מקצועיים בספרייה, תידרש להירשם. אנו נבקש ממך מידע, כולל שמך המלא, מספר תעודת זהות או דרכון, פרטים מקצועיים, פרטי אשראי, מען רשום וכתובת למסירת דואר, מס’ טלפון נייד ודוא”ל, לרישום שלך. עליך לספק לנו מידע רישום נכון ומדויק. אנו לא נשתף את פרטי ההרשמה שלך עם צדדים שלישיים, אלא אם נדרש כדי לספק לך את השירותים שאתה מבקש או ברשותך כפי שנקבע במדיניות הפרטיות של האתר.

אנו נקצה לך שם משתמש וסיסמה. אינך רשאי לשתף את חשבונך, שם המשתמש או הסיסמה שלך עם כל אדם אחר, ואתה תהיה אחראי לפעולות של כל מי שמקבל את שם המשתמש ו / או הסיסמה שלך ומשתמש בהם כדי לגשת לאתר. עליך להודיע ​​לנו מיד על שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמה שלך.

כל זאת, הואיל והחיבור באמצעות שם משתמש וסיסמה והעלאת תכנים לאתר, כפופה לתשלום אישי אותו תבצע על פי התעריפים שישתנו מעת לעת על ידי סמבאדי, סמבאדי שומרת על זכותה להתיר תקופת “ניסיון” ללא צורך בתשלום. עם זאת, אין בתקופת הניסיון – להוות הבטחה/התחייבות/מצג למתן השירותים ללא תשלום במשך כל תקופת הניסיון וסמבאדי תהא רשאית לקצר או להאריך את תקופת הניסיון בכל עת.  

אם בכל עת במהלך תקופת ההסכם אנו מגיעים להבנה כי (1) הטעת אותנו לנוהלי העסק ו / או השירותים שלך או הכשרותיך או חוקיות פעולתייך (2) שירותים שנרכשו שאינם מתארים את העסק המדויק שלך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את החשבון שלך. אנו רשאים להוריד את חשבונך ו / או את גישתך לאתר בכל עת, אם נראה לנו על פי שיקול דעתנו הבלעדי שהדבר דרוש.

עוד ייאסרו במפורש: שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא ו/או איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

תמיכה טכנית משמעה פתרון בעיות בהפעלת האתר בלבד. (להלן: “תמיכה טכנית”). יש להדגיש, בעיות ותקלות שמקורן בתוכנות אשר התקין המשתמש הרשום או המשתמש במכשיר הטלפון הנייד שלו ו/או במחשבו האישי ו/או תקלות חומרה במכשיר הטלפון הנייד שלו או המחשב שלו ו/או חוסר התאמה של המחשב או הטלפון הנייד לשימוש בשירותים המוזמנים, לא יזכו לתמיכה טכנית לפי הסכם זה.

תמיכה טכנית תעשה בהודעות דואר אלקטרוני ו/או בטלפון, בהתאם לשיקול דעת סמבאדי. בכל מקרה, סמבאדי לא מתחייבת לספק תמיכה טלפונית רציפה.

ביטול מינוי

משתמש רשום רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי לאתר, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של סמבאדי בטלפון 050-4764747 או בפקס 046290217 או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת Somebuddycontact@gmail.com (להלן: “הודעת הביטול”). סמבאדי תחדל לחייב את המנוי בדמי המנוי החודשיים לאתר או לשירותי הסלולר, לפי הענייןבתוך 7 ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטולאם בוטל המנוי הרלוונטי במהלך החודש שעבורו שולמו דמי המנוי, לא יינתן למנוי החזר עבור התקופה שממועד הביטול ועד לסוף החודש עבורו שולמו דמי המנוי. לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה למועד הביטול. למען הסר ספק חיוב זה עד לסוף חודש החיוב ייחשב כדמי ביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010

בוטלה עסקה, כמפורט בתנאים אלה בתוך 14 ימים ממועד פתיחת הרישום והחיוב (לפי המוקדם), רשאי המשתמש הרשום לבטל את הרישום ללא כל חיוב בדמי ביטול. יצריך הביטול החזר כספי, אזי זה יבוצע על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ובהתאם למדיניות חב’ האשראי או החב’ הסולקת

למען הסר ספק, ברכישת מנוי נותן הרוכש הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל המנוי, כמפורט בתנאי שימוש אלה. המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי בהתאם וכפוף לתנאי שימוש אלה.

שירותי סמאבדי יינתנו על בסיס תוכניות מסלולים שונים, הרכב המסלולים עשוי להשתנות מעת לעת, אך מוסכם ויובהר שהרכב מסלול השירות הרלוונטי ועלותו עבור המשתמש שבחר באותו מסלול הינו הרכב המסלול ועלותה במועד בחירת המסלול.

כך שיכול כי תהא במסלול PRO ותשלם עליו יותר מחברך המצוי במסלול PRO בשל מועד בחירת המסלול על ידך. כך גם יכול כי מסלול שבחרת יהיה שונה בהרכבו ממסלול בשם זהה שבחר חברך.   

תעריפי דמי המנוי, ייקבעו באופן בלעדי על ידי לסמבאדי הזכות לעדכנם מעת לעת על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי. 

יובהר, כי סמבאדי פועלת בהתאם לשיטת מסלולי שירות, כל המשתמשים הרשומים באתר נדרשים לבחור במועד הרישום לאתר או בתוך 10 ימים ממועד השימוש באתר על בחירת המסלול במידה ותבחר סמבאדי לשנות את מסלול השירות של המשתמש הרשום.

המחירים עבור השירותים המוזמנים יהיו על בסיס הרכבם, אורכם וטיבם כפי שנקבעו בין הצדדים. כל זאת מבלי לפגוע בזכות סמבאדי לעדכן או לשנות את מחירי השירותים מעת לעת ואף בסמוך למועד ההתקשרות, על פי מדיניות שתקבע.

סמבאדי עשויה לפרסם תכניות מובנות של שירותים ואשר נקובות במחירים שונים ובתקופות רישום שונות בהתאם ובהתאם לתוכניות המסלולים המוצעות על ידה

מבלי לגרוע באמרו לעיל  - בעניין ביטול השירות, יובהר, כי מעבר בין מסלולים יבוצע בתום כל חודש קלנדרי ובלבד שההודעה על רצון המעבר בין המסלולים תינתן 7 ימים לפחות טרם מועד סיום החודש הקלנדרי.

לשם ההמחשה תינתן דוגמה מספרית: משתמש רשום מודיע ביום 22.12 בשנה כלשהי רצונו למעבר מסלול – במקרה זה יועבר למסלול אחר בתחילת חודש ינואר; לעומת זאת, משתמש רשום מודיע ביום 27.12.2020, על רצונו במעבר למסלול אחר, במקרה זה יועבר רק בחודש פברואר.     

מתן שירותי האתר, האחסון והעדכון מותנים בתשלום התשלום החודשי בכל חודש וחודשו.

לקוח שלא יסדיר את התשלום החודשי מראש, יופסקו השירותים בתוך 7 ימים וללקוח לא תהיה כל טענה כלשהי בגין השירותים שהופסקו ו/או לבעלות התכנים שהועלו על ידו לאתר.

זכויות שמורות

אנו מעניקים לך בזאת זכות מוגבלת, לא-בלעדית לגשת לאתר ולהשתמש בו לשימושך האישי בלבד. הדבר מאפשר לך להציג ולהוריד עותק יחיד של החומר באתר לשימושך האישי והבלתי-מסחרי בלבד. עליך לכלול את ההודעה הבאה בכל חומר שהורד: א) “כל הזכויות שמורות לקבוצת סמבאדי” למעט אם מותר אחרת במפורש על פי חוק זכויות היוצרים, לא תתיר העתקה, הפצה מחדש, העברה חוזרת, פרסום או ניצול מסחרי של חומר שהורד מן האתר.

ב) אלא אם צוין במפורש בתנאי שימוש אלה, אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות על כל החומרים באתר, לרבות, ללא הגבלה, תוכן כתוב, אלמנטים גרפיים ועיצוביים (כולל “המראה והתחושה של האתר”) וסימני השירות והסימנים המסחריים. בקבלת גישה להעלאת תכנים האתר, אתה מעניק באופן אוטומטי, או מתחייב, שהבעלים של חומר זה העניק לנו, במפורש, את הזכות והרישיון ללא זכות תמלוגים, וזאת באופן בלתי חוזר וסמבאדי תהא רשאית להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ חומר זה (כולו או חלקו) ברחבי העולם ו / או לשלב אותו בעבודות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה המוכרים או שיפותחו בהמשך. אינך רשאי למכור, להעביר או להקצות מוצרים או שירותים כלשהם או את הזכויות שלך למוצרים או לשירותים המסופקים על ידינו לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש בכתב שלנו. אינך רשאי להעתיק, לשנות, לשנות או לחתוך (או לעודד או לעזור לאחרים להעתיק, לשנות, לשנות או לחתוך) את חומרי האתר. אינך רשאי להשתמש (או לעודד או לעזור לאחרים להשתמש) באתר לכל מטרה או בכל אופן שהוא אסור על פי תנאי שימוש אלה או על פי החוק החל. הנך מאשר ומסכים כי תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך זכות או זכויות כלשהן בחומרים כלשהם שבאתר, לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות בחומרים אלו.

החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה ואשר אינם בשליטתה של החברה

החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר ובהמלצות באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר או בהמלצות.

החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

קבצי Cookie

“Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על Cookie -ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל “Cookie” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו.

כתב ויתור.

האתר מסופק על בסיס “AS IS”. אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת של התאמה למטרה מסוימת, כל אחריות משתמעת או מצג המבטיח כין אכן תזכה לפניות מגולשים באתר. אין אנו מתחייבים לגבי הדיוק, האמינות, השלמות או העמידה של האתר. אין אנו מתחייבים כי שירות האתר יופסק מעת לעת, תפקוד האתר יהיה נטול שגיאות או שהאתר או השרתים שיהיו זמינים ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר של משתמש רשום, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם

האתר אינו מיועד להיות תחליף לייעוץ מקצועי. בשום מקרה סמבאדי לא תהא אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מהסתמכותך על מידע המתקבל באמצעות האתר. באחריותך להעריך את הדיוק, השלמות או השימושיות בכל מידע, חוות דעת, ייעוץ או תוכן אחר הזמין באתר. אנא פנה לעצות של אנשי מקצוע, לפי הצורך, בנוגע להערכת מידע ספציפי, חוות דעת, ייעוץ או תוכן אחר. לעולם אל תתעלם מייעוץ מקצועי, כולל ייעוץ רפואי, בגלל מידע שקראת באתר זה.

אתה האחראי הבלעדי לתוכן של כל פרסום שאתה מבצע לאתר וכל השלכות הנובעות מפרסום כזה. איננו נוטלים על עצמנו אחריות על חומרים שפורסמו על ידי המשתמשים שלנו או על כל פעולה אחרת, התנהגות או מחדל של המשתמשים שלנו. אנו פועלים כספק שירות למשתמשים על מנת להפיץ ולפרסם את החומרים שלהם. אנחנו לא מתחייבים באחריות לסריקה או לניטור של החומרים של המשתמשים שלנו.

כותבי המאמרים המפרסמים מאמרים לאתר שלנו אינם מועסקים על ידינו. כל כותב הוא האחראי הבלעדי על התוכן של המאמרים שלו או שלה. אנחנו לא מתחייבים לפרסום או הדגשה של חומרי המשתמשים הרשומים. הדעות המובעות על ידי המשתמשים הרשומים הן שלהם ואינן דעותינו או שאושרו על ידינו.

בנוסף, אנו מתנערים במפורש מכל אחריות לדיוק, לתוכן או לזמינות של מידע שנמצא באתר המקושר אל האתר או ממנו (“עמוד אישי של משתמשים”). אנו עשויים להציע קישורים או לשלב באתר, עמודים אישיים שונים. איננו יכולים להבטיח שהמשתמשים יהיו מרוצים מכל השירותים הנרכשים מעמוד אישי כזה, שכן אתרים אלו נמצאים בבעלותם של המשתמשים הרשומים. אנו לא תומכים באף אחד מהשירותים האלה, וגם לא נקטנו צעדים כלשהם כדי לאשר את הדיוק או האמינות של כל אחד מהמידע הכלול באתרים של המשתמשים הרשומים. אין אנו מצהירים או מצהירים לגבי אבטחת מידע כלשהו (כולל כרטיס אשראי ומידע אישי אחר) שגולשים עשויים להתבקש לתת לאתר של צד שלישי – משתמש רשום. אנו ממליצים לגולשים לבצע חקירה משלהם באתרים של המשתמשים הרשומים לפני שימשיכו עם כל עסקה עם צדדים שלישיים שכאלה.

אנו לא מאשרים, ושום דבר באתר לא ייחשב כהסבה, ייצוג או אחריות לצד שלישי כלשהו (כולל אתרי המשתמשים רשומים), בין אם ביחס לשירותים, אתרים, ניסיון או מצגים של המשתמשים הרשומים בכל דרך. המידע באתר שלנו מסופק באופן בלעדי על ידי אנשי משתמשים רשומים. כאשר אתה רואה את חותמת “מאומת על ידי סמבאדי”, זה אומר שעשינו מאמצים סבירים כדי לאמת את הפרטים הבאים ולא מצאנו שום מידע מנוגד:

  • שם ופרטים המסופקים על ידי מקצועי.
  • כי הרישיון המקצועי, אם רלוונטי, תקף או היה תקף במועד הבדיקה.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

המשתמש הרשום מתחייב בזאת לשפות את סמבאדי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר יגרמו לסמבאדי ו/או אשר הוציאה סמבאדי בשל כל מעשה ו/או מחדל שנעשה או שיעשה בניגוד להסכם זה או לפיו ו/או בניגוד להוראות שיינתנו מעת לעת על ידי סמבאדי ו/או בניגוד לכל דין קיים ו/או בשל תביעה נגד המשתמש הרשום ו/או בשל דרישה כלפי המשתמש הרשום ו/או בשל תביעה ו/או דרישה כלפי סמבאדי בגין שימוש המשתמש הרשום בשירותים המוזמנים – לרבות, אך לא רק, בעניינים של קניין רוחני, סימני מסחר, זכויות יוצרים, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פטנטים. המשתמש הרשום מצהיר כי הנו יודע כי אין בשיפוי כאמור לטובת סמבאדי כדי לגרוע או להפחית משאר הסעדים המגיעים לסמבאדי לפי הסכם זה ו/או על פי דין.

אחריות מוגבלת

המשתמש הרשום מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה או שיעשה בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד להוראות שיינתנו מעת לעת על ידי סמבאדי ו/או בשל שימושו בשירותים המוזמנים, תהא רשאית סמבאדי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות עירוב של צדדים שלישיים רלבנטיים ומסירת מידע לרשותם.

השירותים המוזמנים, לרבות אופן ופונקציות השימוש בהם ו/או תכניו, מוצעים לשימוש המשתמש הרשום כמו שהוא (AS IS), ולפיכך מצהיר בזאת המשתמש הרשום כי הנו יודע ששירותי אינטרנט הפועלים ממכשיר הטלפון/מחשב של המשתמשים אינם חפים מתקלות, ליקויים או הפרעות (לרבות על ידי צדדים שלישיים זדוניים, כגון: פורצים, האקרים, קרקרים וכיוצא באלו) וכי בשל אופייה של רשת האינטרנט, ייתכנו לעיתים שיבושים ו/או אי התאמות ו/או השמטות ו/או הסרות ו/או מחיקות ו/או דיוקים ו/או תקלות בשירותי האתר ובזמינות שירותי האתר. לפיכך, המשתמש הרשום פוטר בזאת את סמבאדי מכל אחריות, ישירה או עקיפה בעניין, לרבות במקרה של אובדן מידע או שיבושו, במלואו או בחלקו.

המשתמש הרשום מצהיר ויודע כי הינו נושא באחריות הבלעדית, כלפי כולי עלמא, לכל שימוש שיעשה בשירותים המוזמנים, לרבות (אך לא רק) על תכנים, קבצים, תמונות ושמות המתחם, וכי הינו הבעלים ו/או בעל היתר שימוש כאמור.

כמו כן, המשתמש הרשום מצהיר ויודע כי האתר הונגש בהתאם לתקן ישראלי 5568 ובהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג-2013 ובהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998 – לפיכך, כל שינוי שיערוך בעצמו באתר ויפגע בנגישות האתר יהיה באחריותו בלבד.

על המשתמש הרשום ועל המשתמשים מטעמו מוטלת האחריות הבלעדית לשמור בסודיות, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, על פרטי הגישה וההתחברות האישיים שלו לצורך שימוש בשירותים המוזמנים, וזאת במטרה למנוע שימוש לרעה בפרטיו ו/או בשירותים המוזמנים.

המשתמש הרשום מצהיר בזאת כי בשום מקרה לא תהא סמבאדי אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, לרבות אך לא רק – פגיעה נפשית, פגיעה פיזית, אובדן הכנסות (לרבות עתידיות), אובדן מידע ונתונים (לרבות מידע סודי), אובדן לקוחות, אובדן הזדמנויות עסקיות, פגיעה במוניטין, עוגמת נפש – אשר עלול להיגרם למשתמש הרשום ו/או לצד שלישי, עקב התקשרות בהסכם זה ו/או שימוש בשירותי האתר ו/או בשל תקלה, שיבוש, חוסר זמינות של השירותים המוזמנים.

המשתמש הרשום מתחייב לעשות ככל הנדרש כדי להימנע ולמנוע ביצוע מעשה ו/או מחדל שבעטיו יפגע לקוח אחר או צד שלישי. נפגע צד שלישי כאמור, המשתמש הרשום יהיה מחויב כלפי הנפגע באופן מלא ואישי, ויפצה אותו על כל סוג נזק, ישיר או עקיף.

החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה אם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

 הודעות. תשלח אלינו הודעות בדוא”ל אל פרטי הקשר שלנו המפורטים להלן ומופנים לידיעתך. הודעות אליך יישלחו בדואר או בדוא”ל לכתובת שתספק בעת ההרשמה. הודעות ייחשבו כאילו ניתנו ביום שהתקבלו בפועל על ידי המקבל, אם התקבל כאמור בסעיף זה לפני השעה 13:00 ביום עסקים במיקומו של המקבל. הודעות שיתקבלו לאחר השעה 13:00 או ביום שאינו עסקי ייראו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא.

תיקון. אנו עשויים לשנות תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, בכל עת. אנו נפרסם הודעה על שינויים באתר ונשלח אותם בדואר אלקטרוני למשתמשים רשומים. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום באתר של כל שינוי (בין אם קיבלת גם הודעה בדוא”ל) מציין את הסכמתך לשינויים אלה.

החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

הסכם זה מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים טרם העלאת האתר.

סמבאדי שומרת לעצמה את הזכות לפעול ו/או להתנהג ו/או לאכוף את זכויותיה באופן שונה ולא שוויוני בין לקוחות, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אי שימוש או איחור בשימוש על ידי סמבאדי בזכות מזכויותיה, לא תחשב כוויתור על הזכות האמורה.

ויתור, הנחה, שינוי, או כל דבר אחר שניתן למשתמש רשום, לא ישמש תקדים למקרה אחר עבור אותו משתמש רשום.

תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

התמונות באתר לקוחות מהאתרים:

https://www.pexels.com/

https://www.freepik.com/

קבוצת סמבאדי

^